Za naše deti

Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, pociťujeme, že vzdelávanie našich detí, nemusí byť samozrejmosťou.

Štát prestáva plniť záväzky, ktoré mu plynú z najvyššieho právneho predpisu, Ústavy SR, ako aj záväzky plynúce z medzinárodných dohovorov, vo vzťahu k maloletým.

Iniciatíva ZA NAŠE DETI vznikla v reakcii na porušovanie práva na vzdelanie a bránenie a podmieňovanie školskej dochádzky. Školská dochádzka je do veku stanoveného zákonom, ústavnou povinnosťou dieťaťa. Každé dieťa má podľa čl. 42 Ústavy Slovenskej Republiky právo na vzdelanie.

Povinná školská dochádzka nesmie byť podmieňovaná vyhláseniami, bez opory v platnom právnom poriadku, navyše pod nátlakom, zásahmi narušujúcimi integritu dieťaťa, ani inými zdravotnými úkonmi, ktoré sú vykonávané pedagogickými a inými zamestnancami škôl a školských zariadení.

Právne povedomie ľudí v našej krajine je, žiaľ, stále nedostatočné. Zo strachu, vplyvom nátlaku, alebo hrozby existenčnej krízy, zlyhávajú mnohí rodičia, zamestnanci škôl, učitelia, riaditelia, zriaďovatelia, ÚVZ, RÚVZ, príslušníci Policajného zboru SR, aj súdny systém. Zlyháva veľká časť inteligencie národa.

Každého z nás nedobrovoľne postavili do situácie, v ktorej sa musíme rozhodnúť. Môžeme sa pod rúškom ochrany zdravia a falošnej demokracie podriadiť svojvôli politikov, ktorá v určitých prípadoch odporuje nielen Ústave SR, ale aj morálnym a mravným zákonom. Máme však aj možnosť odmietnuť požiadavky, ktoré nie sú v súlade s Ústavou SR.

Ústava SR a zákony majú chrániť občanov, okrem iného, pred totalitnými praktikami a neoprávnenými zásahmi do súkromia. Majú nás chrániť pred svojvôľou verejnej moci.

V ostatnom neľahkom období sú zákony tvorené v prospech vznikajúceho totalitného režimu, ktorému sa nás snažia podriadiť. Ak dovolíme, aby sa nerešpektovala slobodná vôľa každého jednotlivca, dovolíme páchať násilie na ľuďoch. Každý, kto sa nepostaví proti zlu, je zaň spoluzodpovedný a umožňuje jeho rozmáhanie.

Zamyslime sa, kam až to chceme nechať zájsť, a či chceme byť toho súčasťou.

Vzhľadom na začínajúci školský rok a právne nezáväzný dokument "Zelená otvoreným školám" zverejnený 16.8.2022 na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky, ktorý v týchto dňoch uvádzajú mnohí zriaďovatelia do praxe, vyzývame rodičov, aby sme sa spojili na ochranu práv našich detí.

Iniciatíva ZA NAŠE DETI, je mierovým volaním, o pomoc ku všetkým zodpovedným, k strážcom zákona, k sudcom aj k lekárom. K všetkým, ktorí môžu dať veciam ten správny smer.

Prosíme Vás, aby sme sa postavili na ochranu našich detí. Aby sme sa postavili za rodiny. Aby sme zastavili krivdu páchanú na deťoch.

Deti nám otvárajú dvere do budúcnosti, v nádeji, že im dospelí vytvoria bezpečné prostredie. Škola má byť miestom, v ktorom sa môžu slobodne prejaviť. Nesmie byť prvým väzením pre telo, ani pre dušu. . .